มคอ.7 สาขาวิชา

ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
มคอ.7 อฟ 56
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
มคอ.7 ทฟ 56
อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มคอ.7 วอ 56
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มคอ.7 บค 56
คหกรรมศาสตร์
มคอ.7 คศ 56

About the Author