ระดับหลักสูตร

– แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2563
– รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562
– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (Improvment plan)
– ข้อมูลส่วนกลาง สำหรับจัดทำ มคอ.7 ปีการศึกษา 2563

 

About the Author