หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

 
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2565

คศ.บ. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า

คศ.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

คศ.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

 

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2560

คศ.บ. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

คศ.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

คศ.บ. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

คศ.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ต่อเนื่อง

คศ.บ. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ต่อเนื่อง

 

หลักสูตรปริญญาโท

คศ.ม. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

หลักสูตรปริญญาเอก

ปร.ด. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์