หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาคหกรรม     

หลักสูตรปริญญาตรี                 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566       
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2565
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

หลักสูตรปริญญาโท                                                                             

หลักสูตรปริญญาเอก