แบบฟอร์มต่างๆ

– แบบขอใช้ห้องเรียน Download
– แบบสำรวจการจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชา Download
– โครงร่างโครงงานพิเศษ Download
– ใบปะหน้าข้อสอบ Download
– แบบบันทึกหลังการสอน Download
– แบบบันทึกหลังการสอน (Word) Download
– แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน Download
– แผนการเลือกวิชาชีพเลือก Download
– แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน Download
– แบบวิจัยในชั้นเรียน(Word) Download
– แบบวิจัยในชั้นเรียน Download
– มคอ.3 (Word) Download
– มคอ3 (Adobe Acrobat) – ตัวอย่าง Download
– เอกสารคำสอน มคอ.3 (Word) – ตัวอย่าง Download
– โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี Download
– ระบบการติดตามการนำความรู้และทักษะ Download
– ฟอร์มการเขียนแนวการศึกษา (Word) Download
– แบบขอสอนชดเชย Download
– ขั้นตอนการดำเนินการเสนอแบบขอสอนชดเชย Download
– แผนการเลือกวิชาเลือกเสรี Download
– แบบขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Download
– การเขียนส่วนอ้างอิง (ตัวอย่าง) Download
– เอกสารประกอบการสอน Download
– ฟอร์มการเขียนเนื้อหา (Word) Download
– แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Download
– แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) Download

 

About the Author