แบบฟอร์มฝึกงาน / สหกิจศึกษา

แบบฟอร์มฝึกงาน

– แบบฟอร์มฝึกงานสำหรับนักศึกษา Download
– แบบฟอร์มฝึกงานสำหรับอาจารย์ Download
– แบบฟอร์มฝึกงานสำหรับสถานประกอบการ Download
– การเขียนรายงานการปฏิบัติงานนักศิํกษาฝิํกงาน  Download

แบบฟอร์มปฏิบัติสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจสำหรับนักศึกษา Download
– แบบฟอร์มสหกิจสำหรับอาจารย์ Download
– แบบฟอร์มสหกิจสำหรับสถานประกอบการ Download
– ปฏิทินสหกิจศึกษา ทคศ Download
 – การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  Download

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์

– แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Download
– แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี(รายบุคคล) Download

About the Author