หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

คศ.บ. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

คศ.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คศ.บ. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ต่อเนื่อง

คศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

คศ.บ. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

คศ.บ. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ต่อเนื่อง

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรปริญญาโท

คศ.ม. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

About the Author