งานประกันคุณภาพ

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลส่วนกลาง ระดับหลักสูตร

รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561การศึกษา ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

About the Author