งานประกันคุณภาพ

– แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562
– รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
– แบบฟอร์มกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Commom data set)
– ข้อมูลส่วนกลาง สำหรับจัดทำ มคอ.7  ปีการศึกษา 2562

 

About the Author