แบบฟอร์ม มคอ.2 (พ.ศ. 2564)

1. หน้าปก (นอก)

2. หน้าปก (ใน)

3. คำนำ

4. สารบัญ

5. หมวดที่ 1-8

6.ภาคผนวก ก ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับปริญญาตรี

7.ภาคผนวก ข ข้อบังคับฯ การเทียบโอนผลการเรียน

8. ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร

9. ภาคผนวก ง ประวัติอาจารย์

10. ภาคผนวก จ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

11. ภาคผนวก ฉ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร

ประเภทผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ กพอ.

วิธีคิดรายรับ-รายจ่าย ใน มคอ.2 

สวท รูปแบบการเขียนอ้างอิง

หลักการเขียนคำอธิบายรายวิชา

About the Author