มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

มาตรการใหม่

 

About georgia