ข้อมูลส่วนกลาง สำหรับจัดทำ มคอ.7 ปีการศึกษา 2562

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (ข้อมูลนักศึกษาและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยู่)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน)
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา (เกรด ปีการศึกษา 2562)     เทอม 1/2562        เทอม 2/2562 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร   ป.ตรี    ป.โท
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุกการเรียนรู้
รายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
จำนวนนักศึกษาที่รับไว้ 

 

About the Author