แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 48
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ 58
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับปริญญาโท เกณฑ์ 58

ระดับคณะ

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

About the Author