มคอ.6 สาขาวิชา

ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์

About the Author