มคอ.3 สาขาวิชา

ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
มคอ.03 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ 1-2557 (3)

มคอ 3 หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์ 1-57

มคอ 3 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ผศ.พรรณี 1-57

มคอ 3 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1-57.

มคอ. 3 การวิเคราะห์โครงสร้างผ้า 1_57

มคอ.3 ผ้าทอพื้นเมือง.1-57

มคอ.3 วิวัฒนาการการแต่งกาย57

มคอ.3เทคนิคเสื้อ2.1-57.ปอฟ

มคอ.3-ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า-57-1

มคอ3-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบเสื้อผ้า 57-1

MKO3- วิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตฯ อฟ.1-57

TQF_3-10-7-57=การสร้างสรรค์แฟชั่น1

มคอ.3 การทำแบบตัดและตัดเย็บเสื้อบนหุ่น 1-57

มอค3 การออกแบบเครื่องประกอบ1 57

มคอ.3-ธุรกิจสินค้าเครื่องแต่งกาย

มคอ.3 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย 1_57
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

MKO3_กลยุทธ์การสร้างงานโฆษณา

MKO3_การจัดการสินค้าแฟชั่น-1-2557

MKO3=การวาดภาพสินค้าแฟชั่น

MKO3-วิชาเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้า ทฟ.1-57

มคอ.3 การทำแบบตัดเสื้อผ้าเบื้องต้น

มคอ.3_การสร้างสรรค์แฟชั่น

มคอ3_การคำนวณเพื่อการจัดการสินค้า 1_57

มคอ3_คอมพิวเตอร์กรากฟิกเพื่องานแฟชั่น_1_57

มคอ3_วิวัฒนาการแฟชั่น 1_57

มอค3 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป1 57

มคอ.3เทคนิคเสื้อ2.1-57.ปทฟ

มคอ.3-ศิลปะการตกแต่งเสื้อผ้า-57-1

อาหารและโภชนาการ

มคอ3วิชาเครื่องดื่มและไอศกรีม เทอม1-2557

มคอ.3วิชาธุรกิจเบเกอรี่ เทอม1-2557

มคอ.3วิชาอาหารยุโรป เทอม1-2557

มคอ.3วิชาการจัดการอาหารในสถาบัน เทอม1-2557

มคอ.3วิชาโครงงานพิเศษด้านอาหารและโภชนาการ เทอม1-2557

มคอ.3การแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง

มคอ.3 อาหารเอเซีย

มคอ.3-เค้ก และการแต่งหน้าเค้ก-กรกฎาคม 2557

มคอ.3 วิชาอาหารว่าง เทอม1-2557

มคอ.3 อาหารไทย

มคอ.3 วิชาอาหารจีน

มคอ.3 วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ 1-2557

มคอ.3 วิชาโภชนาการมนุษย์ เทอม 1-2557

มคอ.3 โภชนาการบุคคล เทอม 1 – 57

มคอ.3 โภชนบำบัด1 เทอม 1-2557

มคอ.03 คอมพิวเพื่องานอาหารและโภชนาการ 1-2557

มคอ.03 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ 1-2557 (3)

มคอ 3 โภชนบำบัด2 เทอม 1-2557

มคอ 3 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1-57.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มคอ.3 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

มคอ.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มคอ.3 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม

มคอ.3 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

มคอ.3 แบบแผนการวิจัยแบบทดลอง

มคอ.3 แผนแบบการทดลอง

มคอ.3 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มคอ.3 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

มคอ.3 จุลชีววิทยาทางอาหาร

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

มคอ 3 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1-57.

มคอ.3 การตลาดบริการ

มคอ.3 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

มคอ.3 การปฎิบัติการห้องอาหาร

มคอ.3 การปฏิบัติการเครื่องดื่ม

มคอ.3 การประกอบธุรกิจเบื้องต้น

มคอ.3 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

มคอ.3 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

มคอ.3 เบเกอรี่เพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร

มคอ.3 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

มคอ.3 สุขาภิบาลอาหาร

มคอ.3 หลักการประกอบอาหารตะวันตก

มคอ.3 หลักการและทักษะการเตรียมอาหาร

มคอ.3 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

มคอ.3 หลักศึลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์

มคอ.3 หลัการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

มคอ.3 อาหารไทย

มคอ.3 อาหารสำหรับภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน

มคอ.3 อุตสาหกรรมการบริการอาาหารเบื้องต้น

มคอ.3วิชาธุรกิจเบเกอรี่ เทอม1-2557

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

มคอ3-การจัดการงานอาชีพคหกรรมศาสตร์

มคอ.3 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ

มคอ.03 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ 1-2557 (3)

มคอ 3 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1-57.

561-มคอ3-การจัดการทรัพยากรครอบครัว

การร้อยมาลัย 1-57

ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)

มคอ 3 หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์ 1-57

มคอ 3 การจัดสวนถาดสวนแก้ว

มคอ 3 การประกอบธุรกิจเบื้องต้น ภาค1 ปี57

มคอ 3 โครงงาน

มคอ 3 วิชาผลิตภัณฑ์งานใบตอง

มคอ 3 หลักการจัดการเบื้องต้น ปทฟ

มคอ.3 การจัดและตกแต่งบ้าน

มคอ.3 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ

มคอ.3 ธุรกิจการจัดดอกไม้เพื่อการจัดจำหน่าย

มคอ03 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

มคอ3 การแกะสลักเชิงธุรกิจ

มคอ3 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

มคอ3 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์

มคอ3 พฤติกรรมผู้บริโภคใหม่

มคอ3-การจัดการงานอาชีพคหกรรมศาสตร์

มคอ3ก่ารพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ

มคอ3การออกเเบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

ศิลปะการจัดพาน

หลักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

มคอ.3-หลักการบริหารงานธุรกิจคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

มคอ. 3 การวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์

มคอ.3 วิชาทัศนมิติทางคหกรรมศาสตร์

มคอ.3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มคอ.3 วิชาระเบียบวิธีวิจัย

About the Author