มคอ.4 สาขาวิชา

ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
มคอ.4สหกิจ 1-57
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
MKO4_FMTech-1-2014
อาหารและโภชนาการ
มคอ.4 (2)สหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 1-2557
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มคอ.4 สหกิจ
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
มคอ_4 สหกิจอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 1 2557
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มคอ.4 สหกิจศึกษาด้านการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

About the Author