แบบฟอร์มงานทะเบียน

– แบบเพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน การลงทะเบียน Download
– แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา Download
– แบบขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน Download
– แบบขอลงทะเบียน,ชำระเงินล่าช้า Download
– แบบขอลงทะเบียนข้ามคณะ(ภายใน มทร.พระนคร) Download
– แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์( I )    
Download
– แบบขออนุมัติให้เกรด ม.ส ( I ) Download
– แบบขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต Download
– แบบขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัย Download
– แบบขอเอกสารการศึกษา Download
– แบบขอสำเร็จการศึกษา(ระดับ ปวส.) Download
– แบบขอลาออก Download
– แบบส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ Download
– แบบคำร้องทั่วไป(พิเศษ) Download
– แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา Download
– แบบขอเทียบโอนรายวิชา Download
– แบบคำร้องทั่วไป Download
– แบบลาพักการศึกษา Download
แบบขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต Download
– แบบส่งเกรดเพิ่มเติม Download
– คำร้องทั่วไป(คณะใช้) Download

About the Author