รับสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพคหรรมศาสตร์

Print

Print

Print

Print

ขั้นตอนการสมัคร

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
2.กรอกใบสมัคร
3.ส่ง E-Mailใบสมัครกลับมาที่ HEC_RMUTP@HOTMAIL.COM พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
– สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
– รูปถ่าย 1 นิ้ว
– ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

About jeabminii