มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร (รับตรง) รอบ 2 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับ 3 สาขาวิชา

หลักสูตร 4 ปี

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

หลักสูตรเทียบโอน

– สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

– สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

 

*** หลักฐานการสมัคร

– รูปขนาด 1 นิ้ว 1 รูป  

– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

 

About jeabminii