คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

*** ตรวจสอบรายชื่อ http://admis.rmutp.ac.th/file58/ex58/907.pdf

หรือ ตรวจสอบสถานะผู้สอบ http://admis.rmutp.ac.th/home/check_status.php

*** สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวชห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา                วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน

*** เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน
– บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
– ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมสำเนา

About jeabminii