ประกาศ เรื่อง บัณฑิตที่ไดรับการแตงตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตํารวจ ที่ไดรับการแตงตั้งยศหลังวันที่ สภาอนุมัติปริญญามีความประสงคขอเปลี่ยนคํานําหนานามในการขานนามบัณฑิต

About jeabminii