โครงการประกันคุณภาพ การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

     ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการประกันคุณภาพ การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คหกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากคุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 2402 อาคาเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 

1555270_701581579917879_4138992366910625277_n 10351063_701581586584545_7382999188039101901_n

 

10363116_701581953251175_3714648645853953701_n 10639351_701582226584481_8002031263477458960_n

 

10702084_701581896584514_5220319566864846335_n 1798742_701581836584520_4765271156355188524_n

About jeabminii