กำหนดการลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

กำหนดการลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 เพื่อเสริมพื้นฐานทักษะและความรู้ในรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา ก่อนภาคการศึกษา 2557 เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 1000 บาทเท่านั้น สามารถยืนยันการลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานได้ที่เว็ปไซต์ http://reg.rmutp.ac.th โดยมีรายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารแนบ

กำหนดการลงทะเบียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

About jeabminii