แบบฟอร์มนักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษา

แบบฟอร์มนักศึกษาฝึกงาน

- บันทึกการฝึกงานสำหรับนักศึกษา
Download
- แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน Download
- แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าฝึกงาน Download
- แบบเสนองานฝึกงาน Download
- การเขียนรายงานการปฏิบัติงานนักศิํกษาฝิํกงาน / สหกิจศึกษา
Download

คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา

- การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Download
- คำนำสหกิจ Download
- แบบแจ้งรายละเอียดเข้าสหกิจศึกษา Download
- ปฏิทินสหกิจศึกษา ทคศ. Download

คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์

- การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Download
- คำนำสหกิจ Download
- แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษา Download
- ปฏิทินสหกิจศึกษา ทคศ Download
- แบบเสนองานสหกิจศึกษา Download
- แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา Download

แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์

- แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
Download
- แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี(รายบุคคล)
Download

About administrator