แบบฟอร์มนักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษา

แบบฟอร์มนักศึกษาฝึกงาน

– บันทึกการฝึกงานสำหรับนักศึกษา
Download
– แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน Download
– แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าฝึกงาน Download
– แบบเสนองานฝึกงาน Download
– การเขียนรายงานการปฏิบัติงานนักศิํกษาฝิํกงาน / สหกิจศึกษา
Download

คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา

– การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Download
– คำนำสหกิจ Download
– แบบแจ้งรายละเอียดเข้าสหกิจศึกษา Download
– ปฏิทินสหกิจศึกษา ทคศ. Download

คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์

– การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Download
– คำนำสหกิจ Download
– แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษา Download
– ปฏิทินสหกิจศึกษา ทคศ Download
– แบบเสนองานสหกิจศึกษา Download
– แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา Download

แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์

– แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
Download
– แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี(รายบุคคล)
Download

About administrator